ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚೊ ದೀಸ್ ನಾ?


ಮಂಗ್ಳುರ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 13: ಬಜರಂಗ ದಳಾನ್ ಮೊಗಿಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವ್ಯಾಲೆಂಟಾಯ್ನ್ಸ್ ಡೇ ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಎಕಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಬಜರಂಗ ದಳಾನ್, ಪ್ರೇಮಿಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅನೈತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಡೇ ಲೆಕಾರ್ ಪಬ್ಬಾಂನಿ ಡಿಜೆ, ನಾಚ್ ಇತ್ಯಾಂದಿಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪಾರ್ಕಾಂನಿ ಅಸಭ್ಯತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣೊನೀ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಎಕಾದವೆಳಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನಾಹುತಾಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳ್ತೆಂಚ್ಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.