ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಚಾಲನ್


ಮಂಗ್ಳುರ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 17: ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 15ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 11 ವರಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಟ್ವಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೆಂ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾಸರ್ ಗೋಡ್ ಚಿನ್ನಾನ್  ಹೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಹಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೊ  ಆನಿ ನಿನಾಸಂ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹಾಣೆ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲೊ `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜೊ ಫುಡಾರ್’ ವಾಟೆ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಳಾ, ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್, ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್, ಕಂಕ್ನಾಡಿ, ಪಂಪ್ ವೆಲ್, ಆಂಜೆಲೋರ್, ಆನಿ ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ   ಹ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಂಚಾಲನಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ 40 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲೆಂ.

Karnataka Konkani Sahithya Academy

Konkani Prachar Sanchalan

Vithori Karkal At Konkani Jagruthi Abhiyan

Konkani Amcho Fudar Street Play

Konkani Street Play

Mangalore Konkani Awareness Programe

Kalakul Mangalore

Article By: Vithori Karkal