ಯೆತಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಚೆಂ ನವೆಂ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ್


ಮಂಗ್ಳುರ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 19: ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ’Exclusive’ ಮಾಹೆತಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರಾಂನಿ ಪತ್ರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಧಾಕ್ಲೊಯೀ ದಿಲಾ (ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾ)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾಂಚಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಸಾಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಘಟ್ ಹಾತೆರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿಂಚ್ಚ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿ ಭಿತರ್ ಪತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪತ್ರಕಾರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಛಾಪ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಸಾಂಗಾತಾ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯೀ ಯೆತೆಲಿ ಆಸೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ.

ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಶಿಂ ಪಾವಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರ್ಯಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ಹಾತೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಬೊಂ.