ನಿಡ್ಡೋಡಿಂತ್ ಯೆತಾ ನವೆಂ ಪವರ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್?


ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 24: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಾವೊತಿ ಸುವಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ.]

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಕ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯಾ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಣೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕೋರ್ಪೊರೇಶನಾನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಿತ್ರ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ) ಹಾಣಿಂ ಕರಾವಳಿಎಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪವರ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಸುವಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲಾಂ ಕಂಯ್!

ಸಕ್ತೆ ಖಾತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕೋರ್ಪೊರೇಶನ್ ಹ್ಯಾ ಪವರ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ಅಥೋರಿಟಿನ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾತೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುನ್, ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಂತ್ 4000 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್  ವೀಜ್ ಲೈನ್ ವೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ವೀಜ್ ಲೈನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡಾಶಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ತ್ ದೇಡ್ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಹಾಡ್ಚೆಂಯೀ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ ಕಂಯ್!

ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಾಂತ್ ಘೆತ್ಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದೋಂಡ್ ಉಘಡ್ನಾಂತ್. ಆತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಸುರ್ವಿಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ, ಆಮಿ ಫಾವೊತಿ ಸುವಾತ್ ದಾಕಯ್ನಾಂವ್ ತರ್ ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ವೆಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ನಿಡ್ಡೋಡಿಂತ್ ಸುಶೆಗಾನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ದಾರ್, ಸುವಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯಾನ್ ದೀಸ್ ಸಾರಿಶೆಂ ಜಾಲಾಂ.