ಪಾಪಾಸಾಯ್ಬಾನ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ ಅಕ್ರೇಚಿ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಆಮೊರಿ


ವಾತಿಕಾನ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 24: ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚಿ ಅಕ್ರೇಚಿ ಆಲ್ತಾರಾಚಿ ಆಮೊರಿ ಶಿಕಯ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಸ್ಕ್ವೇರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

’ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂನೋ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂನೋ, ಹಾವೆಂ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಿ ಖುಶಿ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಸೊಡುನ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಂಯ್. ಸೊಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾ.  ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವೆ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಮುಕಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾಸೊನಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾಪಾ.

ರೋಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಪರ್ಮಾಂಣೆಂ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾಲೊ ತರೀ, ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾನಾ ವೋತ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ದಾದ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಭುರ್ಗಿಂ, ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್ಲೆ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ 85 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಪಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚಿಂ ಬ್ಯಾನಾರಾಂ ಧರ್ಲೆಲಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 8 ವರ್ಸಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಚಲಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಪಾನ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಆಮೊರೆಕ್ ಲೊಕ್ ಜಮ್ಲೊಲೊ.

ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ಚ್ ಆಜ್ ಯೀ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಶುಭ್ ವಾರ್ತೆಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. (ಲೂಕ್ ಅವಸ್ವರ್ 9)

Pope Benedict XVI leads last Sunday Angelus in Vatican

Pope Benedict XVI leads last Sunday Angelus in Vatican

People gathered as Pope Benedict XVI leads last Sunday Angelus in Vatican

People gathered as Pope Benedict XVI leads last Sunday Angelus in Vatican

People gathered as Pope Benedict XVI leads last Sunday Angelus in Vatican

People gathered as Pope Benedict XVI leads last Sunday Angelus in Vatican

People gathered as Pope Benedict XVI leads last Sunday Angelus in Vatican

People gathered as Pope Benedict XVI leads last Sunday Angelus in Vatican

People gathered as Pope Benedict XVI leads last Sunday Angelus in VaticanNaveen Jackline Anniversary
 
Test
 
 
  • Advertise
  • Privacy Policy
  • About
  • Terms
  • Webmasters