ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್


ಮಂಗ್ಳುರ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 27: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಯುವ ಲೇಖಕಿ ವಿಲ್ಮಾ ಲವೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

30 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಗಮನಾರ್ಹ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ/ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಕಿಟಾಳ್.ಕೋಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಗ್ದೆನ್ 10,000 ರುಪಯ್ ತಶೆಂ ಗೌರವ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಅಟಾಪ್ತಾ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಗುರುದತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದೆಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿನ್, ಕವಿ/ ಚಿಂತಕ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಖಾಲ್ ವಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಖಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ಪಣ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಿಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ಹ್ಯೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್ ವಿಲ್ಮಾಚ್ಯೊ 50 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕವಿತಾ, 75 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಲೇಖನಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ’ಬಾಳೊಕ್’ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೀ ವಿಲ್ಮಾ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಗಣಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರೇಂಕಾ ಸವೆಂ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಸಂಪವ್ನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಜನಪದವು ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವಿಲ್ಮಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ.

ವಿಲ್ಮಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಮಾರ್ಚ್ ದೋನ್ ತಾರಿಕೆರ್ , ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ , ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಹೊಲಾಂತ್ , ಉದ್ಯಮಿ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಪಾಟಯ್ತೊಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟವ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ - ಕಿಟಾಳ್ ವರ್ಸುಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಯುವಜಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕವಿ / ಚಿಂತ್ಪಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ  ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತೊಲೊ.