ರುಚೀಕ್ ರಾಂದಾಪ್

ಫೊವಾಚೊ ಚಿವ್ಡಾ (Beaten Rice Chivda)

ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ/ಗೆಲ್ಲಿಂ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಚಟ್’ಪಟ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಫೊವ್ ಭಾಜುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬರೊ. ಹಾಕಾ ಫೊವಾಚೊ ಚಿವ್ಡಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್...
Recepie

ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಚಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಘರಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...
Recepie

ಟೊಮೆಟೊ-ಪಿಯಾವಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ (Tomatoe-Onion Chutney)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು : 2 ಪಿಯಾವ್, 4 ಟೊಮೆಟೊ, 2 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಪೊಣ್ಣಾಕ್ 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಆನಿ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್...
Recepies

ಅನಾನಾಸಾಚೆಂ ಜಾಮ್ (Pineapple Jam)

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಮ್ ಏಕ್. ವಿವಿಧ್ ರುಚಿಂಚೆಂ ಜಾಮ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಿಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆ ಜಾಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ಜರ್ತರ್ ತುಮಿಂಚ್ ಜಾಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ...
Pineapple Jam

ಪಿಯಾವಾಚಿ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ (Onion Masala)

15 ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಯಾವ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸೋಂಪ್ (ಬಡಿಶೇಪ್), 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ....
Recipes

ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ (Beef Biriyani)

5 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 5 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/2 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 3/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಬಡಿಶೇಫ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಕಾಂದೊ...
Recipes

ರಾಂದ್ವೊಯೆಚೆಂ ಪುಲಾವ್ (Vegitable Pullav)

2 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಇಲ್ಲೊ ವೊಡ್ತಲಾಂವ್ ಪಾಲೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಬಡಿಶೇಫ್, 3 ಲವಂಗಾಂ, 1 ಸ್ಟಾರನೀಸ್, 2 ಬೊಯೊ ಏಳೊ 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 1 ಕಾಂದೊ...
Recipes

ಕಾಣೆ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ (Lady Fish Curry)

2 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 3/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಯ್ ಲೊಸೊಣ್, 1 ಪಿಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಸಾಣ್ ಆನಿ...
Recipes

ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಚೊ ಕಾಲ್ದ್

3 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 8 ಲವಂಗಾಂ, 1 ಬೊಯ್ ಏಳೊ, 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 2 ಬೊಯೊ ಲೊಸೊಣ್, 2 ಪಿಯಾವ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ...
Recipes

ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ (Beef Cutlets)

8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ...
Recipes

ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ನಿವೊಳ್ (Fish Sorak)

4 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ವೊವೊಂ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಯೊ ಲೊಸೊಣ್, 2 ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ....
Recipes

ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಭಾಜ್ಚಿಂ (Prawns Fry)

ಆಳೆನಾಕ್: 40 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 2 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 8 ಲವಂಗಾಂ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, 8 ಬೆವಾಚೊ ಪಾಲೊ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಕರ್, 2 ಲಿಂಬ್ಯಾಂ ತೆದ್ದ್ಯೊ ಆಮ್ಸಾಣ್, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ....
Recipes

ಬಟರ್ ಚಿಕ್ಕನ್ (Butter Chicken)

ರೀತ್: 2 ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಹಳ್ತಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ದವರ್. 3 ತಾಂತಿಯಾಂ ಉಕಡ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತೂಪಾಂತ್ ಹಳ್ತಾಚೆ 5 ಪಿಯಾವ್ (ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದಾಪ್) ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾತಾ....
Recipes

ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ (Fish Cutlets)

ಆಳೆನಾಕ್: 8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ....
Recipes

ಮಾಸಾಚೆ ಗುಳೆ (Meat Ball)

ಆಳೆನ್ (1) : 8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ....
Recipes

ಮಾಸ್ಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ (Fish Green Masala Fry)

ಆಳೆನಾಕ್: 8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ....
Recipes

ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸಾಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ (Chicken Green Chilli)

ಆಳೆನಾಕ್: 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 9 ಲವಂಗಾಂ, 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 2 ಬೊಯೊ ಏಳೊ ಆನಿ 1 ಸ್ಟಾರೆನೀಸ್. ರೀತ್: ಆಳೆನಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸುಕೆಂಚ್ ಉತೊಳ್ ಕಾಯ್ಲೆರ್ ಭಾಜುನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್. 2 ಹಳ್ತಾಚೆ ಬಟಾಟೆ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಹಳ್ತ್ ಭಾಜುನ್....
Recipes

ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜ್ಚಿಂ (Fish Fry)

ಆಳೆನಾಕ್: 40 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 2 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 8 ಲವಂಗಾಂ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, 8 ಬೆವಾಚೊ....
Recipes

ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಖೊರ್ಮಾ (Mutton Korma)

ಆಳೆನಾಕ್: 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ (ತಕ್ಲಿ ಚೀರ್), 4 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತುಪಾಂತ್ ಭಾಜುನ್....
Recipes

ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ (ಹುಳಿ) ಕಡಿ (Vegetable Curry)

ಆಳೆನಾಕ್: 10 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 3 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮೆಥಿ ಆನಿ....
Recipes