ರುಚೀಕ್ ರಾಂದಾಪ್

ಮೆತಿ ಬಾಜ್ಯೆಜೊ ಪುಲಾವ್ (Methi Pulav)

ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮೆತಿ ಪಾಲೊ ಭಾರೀಚ್ ಬರೊ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೆತಿ ಕೊಡ್ಹು ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾಯ್ನಾಂತ್. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಮೆತಿಯೆಚೊ ಪುಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ರುಚಿಕ್ ಆನಿಂ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 200 ಗ್ರಾಂ...
Recipe

ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಪರೋಟಾ (Coriander Leaves Paratha)

ಹೋಟೆಲಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಪರೋಟಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ವಿವಿಧ್ ರುಚಿಚ್ಯೆ ಪರೋಟಾ ಖಾಂವ್ಕ್’ಯಿ ಬರೆ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ತುಮಿ ಘರಾಚ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರೋಟಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಗೊಂವಾಂಚ್ಯೆ ಪೀಟ್, 1 ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಮೊವ್ಳಿ-ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ,...
Recipe

ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)

ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ತರ್’ಯಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾ. ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಣ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಖಾವ್ಯೆತಾ. 10 ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್...
Recipe

ದುದಾಚ್ಯೆ ಪೇಡಾ (Milk Peda)

ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್, ಮುಂಬಯ್ತ್ ದುದಾಚ್ಯೆ ಪೇಡಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ಖುಶಿ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪೇಡಾ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ದುದಾಚೊ ಪಿಟೊ 300 ಗ್ರಾಂ, ತೂಪ್ 75 ಗ್ರಾಂ, ಹುನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದೂದ್ 1/2 ಕಪ್, ಬಾದ್ಮಾಂ 5-10, ಕಾಜುಚ್ಯೆ...
Recipe

ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ (Veg Gold Coin)

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀಚ್ಚ್ ಖುಶಿ. ತಾಂತುಯಿ ನವೆಂ ನವೆಂ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ತುಮ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ನವ್ಯಾ ರುಚಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ಹಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರೆಸಿಪಿ ಬುಕಾರ್ ಹಿ ನವಿ ರೆಸಿಪಿ ಬರಯಾ...
Recipe

ಮಟನ್ ದೋ ಪ್ಯಾಜ಼ಾ (Mutton Do Pyaza)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ – 250 ಗ್ರಾಮ್, ಪಿಯಾವ್ – 200 ಗ್ರಾಮ್, ಆಲೆಂ – 1 ಇಂಚ್, ಲೊಸುಣ್ - 6-7 ಬೊಯೊ, ಜಿರೆಂ – 1 1/2 ಕುಲೆರ್, ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ – 1/2 ಕುಲೆರ್, ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ - 2-3, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ – 1/2 ಕುಲೆರ್, ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ...
Recipe

ಕಾಜು ಮೊಯಾಂಚೊ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ (Cashew Mysore Pak)

ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್, ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯೆ ಹೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗಿ? ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್ 1 ಕಪ್, ಕಾಜು ಮೊಯ್ 1 ಕಪ್, ತೂಪ್ 1 ಕಪ್,...
Recipe

ಖಜೂರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ (Dates Biscuits)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮೈದಾ 1 ಕಪ್, ಖಜೂರಾಚ್ಯೆ ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ 1 ಕಪ್, ಮೊಯಾಚ್ಯೆ ಕುಡ್ಕೆ 1 ಕಪ್, ಇಲ್ಲೆಂ ದೂದ್, 75 ಗ್ರಾಂ ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ 1 ಕುಲೆರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಮೈದಾ ಪೀಟ್, ಸಾಕರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ದೂದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ...
Recipe

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸೂಪ್ (Capsicum Soup)

ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಜಿಬೆಚಿ ರೂಚ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಸೂಪ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮರ್ಜೆಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಸೂಪ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬರೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸುಪಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್. ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಯಾ ಆನಿಂ...
Recipe

ಚೀಜ಼್ ಪರಾಠಾ (Cheese Paratha)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕೊಪ್ ಗೊಂವಾ ಪೀಟ್, ¼ ಕುಲೆರ್ ಮೀಟ್, 1 ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್ ಆನಿಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್. ಮಿಶ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್: ½ ಕೊಪ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚೀಜ಼್, ¼ ಕೊಪ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾಂವ್, 2 ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, ¼ ಕುಲೆರ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ....
Recipe

ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಬರ್ಫಿ (Cashew Burfy)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಮೋಯ್, 1 ಚ್ಹಾ ಕುಲೆರ್ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲೊರ್, 1/2 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1/4 ಕಪ್ ಉದಾಕ್, ತೂಪ್ ಪ್ಲೇಟಿಕ್ ಸಾರಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಸಜವ್ಣೆಕ್. ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಕಾಜು ಮೋಯ್ ಆನಿಂ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲೊರ್ ಮಿಕ್ಸರಾಂತ್ ಗಂದ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜಯ್...
Recepie

ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ (Paneer Butter Masala)

ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಪನೀರ್ 500 ಗ್ರಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ, ತೂಪ್ 4 ಕುಲೆರಾಂ, ತೇಲ್ 1 ಕುಲೆರ್, ಲೊಂಗಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ 1, ಲೊಂಗಾಂ 2, ತಿಕೆ ಸಾಲ್,...
Recepie

ಆವಾಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುಳಿಯೊಗರೆ (Nellikai with Puliogare)

ಪುಳಿಯೊಗರೆ ಸುಲಭ್ ರಿತಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪಿಟೊ ಹಾಡ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಗಾಂವ್ಟಿ ಆವಾಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಪುಳಿಯೊಗರೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಉರುಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ 1 ಕಪ್, ಗಾಂವ್ಟಿ ಆವಾಳೆ 1/2 ಕಪ್, ಕುಮ್ಟಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ 6, ಚಣೆಂ 1 ಕುಲೆರ್,...
Recepie

ರವೊ ಆನಿಂ ಬೆವಾ ಪಾಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ (Rava & Curry Leaves Dosa)

ವಯ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಬಾರೀಕ್ ರವೊ, 2 ಕುಲೆರಾಂ ತಾಂದ್ಳಾ ಪೀಟ್, 1/4 ಕಪ್ ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್, ಮೀಟ್ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್, 1/2 ಕಪ್ ಬೆವಾ ಪಾಲೊ (ಪೊಣ್ಣಾ ಪಾಲೊ) 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ,...
Recepie

ಮೊಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Cucumber Payasam)

ಮೊಗೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಂನಿ ಖಾತಾತ್. ತಾಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ವೋರ್ನ್’ಯಿ ಕರ್ಯೆತಾ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 2 ವಾಡ್ಲೆಲಿಂ ಮೊಗಿಂ, 1/2 ಕಪ್ ಗೋಡ್, 1/2 ಕಪ್ ನಾರ್ಲ್, 1/4 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1 ಕಪ್ ದೂದ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೊ ತಾಂದು, 1 ಕುಲೆರ್...
Recepie

ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೊ ಹಲ್ವಾ (Coconut Halwa)

ದಸರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಖಾಣಾಂ ಘರಾಂನಿ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂತು ನಾರ್ಲಾಚೊ ಹಲ್ವಾ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾರ್ಲಾಚೊ ಹಲ್ವಾ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಸುಲಭ್! ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಚೂನ್, 1 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1/2 ಕಪ್ ಉದಾಕ್, ಇಲ್ಲೊ ಎಳಾಂಚೊ ಪಿಟೊ...
Recepie

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ (Capsicum Kachori)

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ ಚಡಾವತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯೆಂಯಿ ಘರಾಚ್ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್’ಯಿ ಖುಶಿ. ತಶೆಂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ ಕರ್ಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮೈದಾ 250 ಗ್ರಾಂ, 5-6 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ (ಧಾಕ್ಟ್ಯೊ), ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲ್ಯೊ...
Recepie

ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ (Rava Roti)

ಆಪ್ರೂಬ್ ತರೀ ಸಕಾಳಿಂ ವ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚ್ಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ರವೊ, 3 ಕುಲೆರಾಂ ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್, ಆಲೆಂ...
Recepie

ಮುಗಾ ದಾಳಿಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Moong Dal Payasam)

ವೊರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಯೆತಾ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮುಗಾ ದಾಳಿಚ್ಯಾ ವೊರ್ನಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮುಗಾದಾಳ್ 2 ಕಪ್ಪಾಂ (250ಗ್ರಾಂ), ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್ 1 ಕಪ್, ರುಚಿ ಪುರ್ತೆಂ ಗೋಡ್, ಎಳೊ, ಏಕ್ ಕಪ್ ದೂದ್, 10 ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಯೊ...
Recepie

ಟೊಮೆಟೊ ಚೆಟ್ಣಿ (Tomato Chutney)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1/2 ಕಿಲೊ ಟೊಮೆಟೊ, 2 ಪಿಯಾವ್, 10 ಲೊಸ್ಣಿಚ್ಯೊ ಬೊಯೊ, 3 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಆಮ್ಸಾಣ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, ಇಲ್ಲೊ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ ಆನಿಂ ಬೆವಾಪಾಲೊ. ಪೊಣ್ಣಾಕ್: 1/2 ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಆನಿಂ ಇಲ್ಲೊ ಹಿಂಗ್...
Recepie