ರುಚೀಕ್ ರಾಂದಾಪ್

ಪನೀರ್ ಚಣಾ ಮಸಾಲಾ (Paneer Chana Masala)

ಪನೀರ್ ಚಣಾ ಮಸಾಲಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಖಾವ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಕಾಬೂಲಿ ಚಣೆಂ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪನೀರ್, 2 ಪಿಯಾವ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಆಲೆಂ ಲೊಸುಣೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, 2 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಜಿರ್ಯ್ಯಾ ಪಿಟೊ...
Recepie

ಕೇಸರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಖಿರ್ (Kesari Pista Kheer)

ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಖಿರ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಅರ್ಧೆಂ ಕಪ್ ತೂಪ್, ಏಕ್ ಕಪ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್, ಅರ್ಧೆಂ ಲೀಟರ್ ದೂದ್, 2-3 ಎಳೊ, ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಕೇಸರ್, 10-12 ಪಿಸ್ತಾ, ದೇಡ್ ಕಪ್...
Recepie

ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ (Rava Vada)

ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚೆ ವಡೆ ಆಸಾತ್. ವಡ್ಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಝಳಕ್ ದಿತಾಂವ್. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ರವೊ 1/2 ಕಿಲೊ, ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ 8, ಪಿಯಾವ್ 4, ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್ 1/2 ಕಪ್...
Recepie

ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ (Colocasia Leaves Chutney)

ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಹುನೊನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶಾ. ಮಲೆನಾಡಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಚಡ್’ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಪಕ್ವನಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ...
Recepie

ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್; ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲೆ ಹಿಶಾರೆ

ಆಯ್ದಾನಾಂ ಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 2-4 ಪಿಯಾಂವಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಆನಿ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ 5 ಮಿನುಟಾ ದವರಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧುಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ದಾನಾ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್. ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಕಿಡಿ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆವಾಚಿ ಕಾಡಿ ವ ಹಳ್ದಿಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಘಾಲ್ನ್...
Kichen Tips

ಚಣೆಂ-ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡಾ (Chana-Bread Bonda)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಉಕಡ್ಲೆಲೆ ಏಕ್ ಕಪ್ ಕಾಬುಲಿ ಚಣೆ, 2 ಕಾಪಾಂ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್, 2 ಶಿಂದ್’ಲ್ಲಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೊ, 1/4 ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚೊ ಪಿಟೊ, ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ, ದೂದ್ 1 ಕಪ್, ಜಿರ್ಯ್ಯಾ ಪಿಟೊ, ತೇಲ್...
Recepie

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುಲಾವ್ (Dry Fruits Pulav)

ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆವಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಾವಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘಟ್’ಮೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್. ಸಗ್ಳೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪುಲಾವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್...
Recepie

ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಡ್ರೈ (Chicken Green Masala Dry)

ಅಳೆನಾಕ್: 1/2 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರೆ ಭಾಜಿ, 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, 2 ಇಂಚಾ ಇತ್ಲೆಂ ಆಲೆಂ, 1 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 6 ಮಿರಿಯಾಂ, 1 ಇಂಚ್ ತಿಕೆಸಾಲ್, 4 ಲೊಂಗಾಂ, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಲಿಂಬ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್...
Recepie

ಕೆಳ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ (Banana Tea)

ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ. ಜರ್ತರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನೀದ್ ಸಾರ್ಕಿ ಪಡಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ. ಮತ್ ಇರಾರ್ ಜಾತಾ. ಶಿರಾಂಚೆರ್ ಒತ್ತಡ್ ಪಡ್ತಾ. ಪೀಂತ್’ಯಿ ಚಾಳಾತಾ...
Recipe

ಫೊವಾಚೊ ಚಿವ್ಡಾ (Beaten Rice Chivda)

ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ/ಗೆಲ್ಲಿಂ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಚಟ್’ಪಟ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಫೊವ್ ಭಾಜುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬರೊ. ಹಾಕಾ ಫೊವಾಚೊ ಚಿವ್ಡಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್...
Recepie

ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಚಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಘರಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...
Recepie

ಟೊಮೆಟೊ-ಪಿಯಾವಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ (Tomatoe-Onion Chutney)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು : 2 ಪಿಯಾವ್, 4 ಟೊಮೆಟೊ, 2 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಪೊಣ್ಣಾಕ್ 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಆನಿ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್...
Recepies

ಅನಾನಾಸಾಚೆಂ ಜಾಮ್ (Pineapple Jam)

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಮ್ ಏಕ್. ವಿವಿಧ್ ರುಚಿಂಚೆಂ ಜಾಮ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಿಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆ ಜಾಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ಜರ್ತರ್ ತುಮಿಂಚ್ ಜಾಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ...
Pineapple Jam

ಪಿಯಾವಾಚಿ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ (Onion Masala)

15 ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಯಾವ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸೋಂಪ್ (ಬಡಿಶೇಪ್), 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ....
Recipes

ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ (Beef Biriyani)

5 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 5 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/2 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 3/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಬಡಿಶೇಫ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಕಾಂದೊ...
Recipes

ರಾಂದ್ವೊಯೆಚೆಂ ಪುಲಾವ್ (Vegitable Pullav)

2 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಇಲ್ಲೊ ವೊಡ್ತಲಾಂವ್ ಪಾಲೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಬಡಿಶೇಫ್, 3 ಲವಂಗಾಂ, 1 ಸ್ಟಾರನೀಸ್, 2 ಬೊಯೊ ಏಳೊ 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 1 ಕಾಂದೊ...
Recipes

ಕಾಣೆ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ (Lady Fish Curry)

2 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 3/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಯ್ ಲೊಸೊಣ್, 1 ಪಿಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಸಾಣ್ ಆನಿ...
Recipes

ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಚೊ ಕಾಲ್ದ್

3 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 8 ಲವಂಗಾಂ, 1 ಬೊಯ್ ಏಳೊ, 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 2 ಬೊಯೊ ಲೊಸೊಣ್, 2 ಪಿಯಾವ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ...
Recipes

ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ (Beef Cutlets)

8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ...
Recipes

ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ನಿವೊಳ್ (Fish Sorak)

4 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ವೊವೊಂ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಯೊ ಲೊಸೊಣ್, 2 ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ....
Recipes