ರುಚೀಕ್ ರಾಂದಾಪ್

ತಾರ್ಲೆ ವ ಬಾಂಗ್ಡೆ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ

ಆಳೆನಾಕ್: 15 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, ಅರ್ದೆಂ ಚಿಮ್ಟಿ ಜಿರೆಂ, 15 ಮಿರಿಯಾಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಯ್ ಲೊಸೊಣ್, 1 ಪಿಯಾವ್, 1 ಲ್ಹಾನ್ ಲಿಂಬ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಆಮ್ಸಾಣೆಚೊ ಗುಳೊ, 1 ವೊಳೆಂ ನಾರ್ಲ್.
Reciepe

ನಾರ್ಲಾ ರೊಸಾಂತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ಕಡಿ (Chicken Curry with Coconut Cream).

ಆಳೆನಾಕ್: 15 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 4 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 4 ಲವಂಗಾಂ, 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 1 ಪಿಯಾವ್,
Reciepe

ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ (Fish Curry)

2 ಕಿಲೊ ನ್ಹಂಯ್ಚಿ ವ ದರ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಳೆನಾಕ್: 15 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, ಅರ್ದೆಂ ಚಿಮ್ಟಿ ಜಿರೆಂ, 15 ಮಿರಿಯಾಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಯ್ ಲೊಸೊಣ್, 1 ಪಿಯಾವ್
Reciepe

ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಚಿಕನ್

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಅರ್ಧೊ ಕಿಲೊ ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸ್, ಅರ್ಧೆಂ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಲ್ಯಾಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರ್ಧೆಂ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಲೊಸ್ಣಿಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರ್ಧೆಂ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಳ್ದೆ ಪಿಟೊ, ಏಕ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ...
Reciepe

ಸುಂಕ್ಟಾಂಚೆಂ ಬಾಫಾತ್

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಅರ್ಧೊ ಕಿಲೊ ಸುಂಕ್ಟಾಂ, ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಅರ್ಧೆಂ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜಿರೆಂ, ಏಕ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಿರಿಂ, ಏಕ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾತಳ್ ಕಾತರ್ಲೆಲೆಂ ಆಲೆಂ, ತೀನ್ ಲೊಸ್ಣಿಚ್ಯೊ ಬೊಯೊ...
Reciepe

ಬಾದಾಮ್ ಖೀರ್

ಆಹಾ ಖೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾ ಸಾಂಗಾ. ಆಜ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಾದ್ಮಾಂಚಿ ಖೀರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿತಾಂವ್. ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾ. ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬಾದ್ಮಾಚಿ ಖೀರ್ ಕರಾ, ಆನಿ ಖಾತಾನಾ ಆಮ್ಚೊಯೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಾ.
Reciepe

ತಿಳಾ ಲಾಡು

ತಿಳಾ ಲಾಡು ಖಾಂವ್ಚಿ ಮಜಾಚ್ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಆಸೊಂ, ತಿಳಾಚೆ ಲಾಡು ಪಳೆತಾನಾ ಖಾವ್ಯಾಂಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಜ್ಬಿ. ಹೆ ತಿಳಾ ಲಾಡು ಘರಾಚ್ಚ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್ ತುಮಿಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್.
Reciepe

ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್

ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ವಿಚಾರ್ಲೊಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್. ತೆಂ ಪೂರಾ ಆಸೊಂ ಆಜ್ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಯಾಂ...
Reciepe

ಉಡ್ದಾ ವೊಡೆ

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು : ಕಾಲ್ದೊ ಕಿಲೋ ಉಡ್ದಾಚಿ ದಾಳ್, ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮೀಟ್, ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ಭಾಜುಂಕ್ ತೇಲ್...
Reciepe

ದಂಯ್ ವೊಡೆ

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಕಾಲ್ದೊ ಕಿಲೊ ಬಟಾಟೆ, 2 ಕೊಪಾಂ ದಂಯ್, 3 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಆಲೆಂ, ಏಕ್ ಕೋಪ್ ಉಡ್ದಾಚಿ ದಾಳ್, ಅರ್ಧೊ ಕಿಲೋ ತರ್ನಿ ಬಟಾಣಿ...
Reciepe

ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೊ ಸ್ಟೂ (ಕೇರಳ)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಅರ್ಧೊ ಕಿಲೋ ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಜಾಯ್ ತಶೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚೆ, ಏಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಂತ್ಲೊಲೊ, 4 ಪಿಯಾವಾಂಚೆಂ ಶಿಂದಾಪ್, ಅರ್ಧೆಂ ಕೋಪ್ ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಪಾಂ...
Reciepe

ಪೋರ್ಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಏಕ್ ಕಿಲೊ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾಕ್ ತೀನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಳ್ದೆ ಪಿಟೊ ಆನಿ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್ ಭರ್ಸುನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡಿಜೆ.
Reciepe

ಹಕ್ಕಾ ನೂಡಲ್ಸ್

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಏಕ್ ಪೆಕೆಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ (ಘಟ್ ಆಸಾಜೆ), ಏಕ್ ಪಿಯಾವ್, ಪಾಂಚ್-ಸ ಲೊಸ್ಣಿಚ್ಯೊ ಬೊಯೊ, ಇಲ್ಲೊ ಆಲ್ಯಾಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್, ದೋನ್ ಕ್ಯಾರೆಟಾಂ, ಆಟ್-ಧಾ ಬೀನ್ಸ್, ಏಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ...
Reciepe

ರಾಜ್ಮ (ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್)

ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಏಕ್ ಕಿಲೊ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್, ದೋನ್ ಇಂಚ್ ತಾಜಾ ಆಲೆಂ, ಲೊಸ್ಣಿಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಬೊಯೊ, ತೀನ್ ಟೊಮೆಟೆ, ದೋನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೊ, ದೋನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕನ್ಪಿರೆಚೊ ಪಿಟೊ...
Recipes

ಪೊವಾಚೆಂ ವೋರ್ನ್

ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಅರ್ಧೆಂ ಕೊಪ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಪೊವ್, ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ತೂಪ್, ತೀನ್ ಕೊಪ್ ದೂದ್, ಅರ್ಧೆಂ ಕೊಪ್ ಸಾಕರ್, ಅರ್ಧೆಂ ಕುಲೆರ್ ಎಳೊ....
Recipes

ಮುಗಾ ದಾಳಿಚೆ ಪೊಳೆ

ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜತ್ ಘಾಲಿಜೆ: ಅರ್ಧೆಂ ಕೊಪ್ ಹಳ್ದುವಿ ಮುಗಾ ದಾಳ್, ಏಕ್ ಕೊಪ್ ಉಕಡ್ಲಲೊ ತಾಂದುಳ್ ವಾ ಸೊನಾ ಮಸೂರಿ ತಾಂದುಳ್, ಏಕ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆತಿ....
Recipes

ಆಂಧ್ರ ಮಟನ್ ಕರಿ

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಅರ್ಧೊ ಕಿಲೊ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೆ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ, ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಮೀಟ್, ಕಾಲ್ದೆಂ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಳ್ದೆ ಪಿಟೊ, ಏಕ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಸ್ಕಸೊ, ಅರ್ಧೆಂ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಾಂವ್, ಚಾರ್ ಮಿರಿಯಾಂ...
Recipes

ಆಲೂ ಎಗ್ ಫ್ರೈ

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಚಾರ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ, ತೀನ್ ಬೊಟಾಟೆ, ಏಕ್ ಪಿಯಾವ್, ದೋನ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ, ಪಾಂಚ್ ವಾ ಸ ಲೊಸ್ಣಿಚ್ಯೊ ಬೊಯೊ, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮೆತಿ, ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿಭರ್ ಹಳದ್.....
Reciepe

ಕೆಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪೋಡಿ (ರವಾ ಪೋಡಿ)

ಪೋಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕೂಡ್ಲೆ ತೆಲಾಂತ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯೊ ಪೋಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಆಮಿಂ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಿದಾನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ರವಾ ಗಳ್ಸುನ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಭಾಜ್ಜ್ಚ್ಯೊ ಪೋಡಿ.
Reciepe

ಮುಗಾ ದಾಳಿಚೆಂ ವೋರ್ನ್

ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಕಾಲ್ದೊ ಕಿಲೊ ಮುಗಾ ದಾಳ್, ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಾರ್ಲ್, ಕಾಲ್ದೆಂ ಕೊಪ್ ತಾಂದುಳ್, ಕಾಲ್ದೊ ಕಿಲೊ ಗೋಡ್, ಕಾಲ್ದೆಂ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಳ್ಯಾ ಪಿಟೊ, ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಜುಚ್ಯೊ ಮೊಯೊ ಆನಿಂ ಸುಕ್ಯೊ ದಾಕೊ, ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಮೀಟ್.
Reciepe