ಪೋರ್ಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ


ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಏಕ್ ಕಿಲೊ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾಕ್ ತೀನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಳ್ದೆ ಪಿಟೊ ಆನಿ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್ ಭರ್ಸುನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡಿಜೆ.

ಆತಾಂ ಬಾರಾ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, ಏಕ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಏಕ್ ಇಂಚ್ ಆಲೆಂ, ದೋನ್ ಲೊಸುಣ್ಯೊ ಕಾತರ್ನ್ ತಯಾರ್ ದವರಿಜೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಭಾಜುನ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರಿಜೆ. ಆತಾಂ ತಿ ಕಾತರ್ಲೆಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಾಜುನ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಕಾತರ್ಲೆಲೆ ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಭಾಜಿಜೆ ಆನಿಂ ತೆಂ ಭಾಜುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್, ಚಾರ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸೋಸ್, ಚಾರ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿಂ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲಿಜೆ ಆನಿಂ ರಾಂದಿಜೆ.

ನಿಮಾಣೆಂ, ಭುಂಯ್ ದವರಿಜೆ ಆನಿಂ ದೋನ್ ಭಾಜ್ಲೆಲಿಂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರುಚಿಕ್ ಪೋರ್ಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತಯಾರ್.