ಬಾದಾಮ್ ಖೀರ್


ಆಹಾ ಖೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾ ಸಾಂಗಾ. ಆಜ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಾದ್ಮಾಂಚಿ ಖೀರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿತಾಂವ್. ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾ. ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬಾದ್ಮಾಚಿ ಖೀರ್ ಕರಾ, ಆನಿ ಖಾತಾನಾ ಆಮ್ಚೊಯೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಾ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಕಾಲ್ದೊ ಕಿಲೋ ಬದ್ಮಾಂ, ದೋನ್ ಲೀಟರ್ ದೂದ್, 6 ಎಳೊ (ಪಿಟೊ ಕರಿಜೆ), ರೂಚಿ ತೆಕಿದ್ ಸಾಕರ್, ಇಲ್ಲೊಸೊ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ.

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಬದ್ಮಾಂ ಉಕೊಡ್ನ್ ಆರ್ಕಂಡ್ ವಾಟಿಜೆ. ತಾಕಾ ದೂದ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೊ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಖಿರಯ್ಜೆ. ಮಾಗಿರ್ 30 ಥಾವ್ನ್ 45 ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಿರಯ್ಜೆ. ಭುಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಏಳಾಂಚೊ ಪಿಟೊ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾದಾಮ್ ಖೀರ್ ತಯಾರ್.