ದಂಯ್ ವೊಡೆ


ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಕಾಲ್ದೊ ಕಿಲೊ ಬಟಾಟೆ, 2 ಕೊಪಾಂ ದಂಯ್, 3 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಆಲೆಂ, ಏಕ್ ಕೋಪ್ ಉಡ್ದಾಚಿ ದಾಳ್, ಅರ್ಧೊ ಕಿಲೋ ತರ್ನಿ ಬಟಾಣಿ, ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮೊವ್ಳಿ ಕಣ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ, ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಹಿಂಗ್, ರುಚಿ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮೀಟ್, ಭಾಜುಂಕ್ ತೇಲ್, ಇಲ್ಲೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ.

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ : ದಾಳ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿ ಭಿಜತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್. ಬಟಾಟೆ ಉಕೊಡ್ನ್ ಕಾತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮುರ್ಡುನ್ ದವರ್. ಬಟಾಣಿ ಉಕೊಡ್ನ್ ಚೆಂಚುನ್ ದವರ್. ಕಣ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ ಶಿಂದುನ್ ದವರ್. ಆಲೆಂ ಆನಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಭರ್ಸುನ್ ವಾಟ್, ತಾಕಾ ಬಟಾಟೆ, ಕಣ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ, ಬಟಾಣಿ ಆನಿ ಹಿಂಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಸುನ್ ಹಳ್ತಾಚೆ ಗುಳೆ ವ ವೊಡೆ ಕರ್. ತೆ ವೊಡೆ ಉಡ್ದಾ ದಾಳಿಚ್ಯಾ ಪಿಟಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಹುನೊನಿ ತೆಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್.

ಧಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಚಾಳ್. ತಾಂತು ವೊಡೆ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿಜತ್ ಘಾಲ್. ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಇಲ್ಲೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಕಣ್ಪಿರ್ ಭಾಜೆಚೆಂ ಶಿಂದಾಪ್ ಘಾಲ್.