ಉಡ್ದಾ ವೊಡೆ


ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು : ಕಾಲ್ದೊ ಕಿಲೋ ಉಡ್ದಾಚಿ ದಾಳ್, ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮೀಟ್, ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ಭಾಜುಂಕ್ ತೇಲ್.

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ : ದಾಳ್ ಧುವ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್, ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಭಿಜತ್ ಘಾಲ್. ತೆಂ ಪಾಗ್ಳುನ್ ದಾಟ್ ಶೆಂ ಪೀಟ್ ಜಾಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗಂದ್ ವಾಟ್. ತಾಕಾ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಭರ್ಸುನ್ ಅನಿಕೀ ಇಲ್ಲೆಂ ವಾಟ್. ಆತಾಂ ದೋನ್ ಇಂಚ್ ದಾಟ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಇಂಚಾಂ ರೂಂದ್ ವೊಡೆ ಕರುನ್ ಮಧೆಂ ಬುರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್.