ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್


ಆಹಾ... ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಶಾ ಜಾಯ್ನಾ ಸಾಂಗಾ. ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ವಿಚಾರ್ಲೊಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್. ತೆಂ ಪೂರಾ ಆಸೊಂ ಆಜ್ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಯಾಂ...

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು : ಏಕ್ ಕೋಪ್ ಚಣ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಟ್, 2 ಕೊಪಾಂ ಸಾಕರ್, ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಮೀಟ್, 2-3 ಕೊಪಾಂ ತೂಪ್ ವ ಡಾಲ್ಡಾ, ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕೋಪ್ ಉದಕ್.

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ : ತೂಪ್ ವ ಡಾಲ್ಡಾ ತಾಪವ್ನ್, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಕುಲೆರ್ ಭರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಚಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೀಟಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ದವರ್. ಸಾಕ್ರಿಕ್ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಪವ್ನ್ ಅಂಟ್ ಶೆಂ ಮೇಲ್ ಕರ್. ತಾಕಾ ಚಣ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಾಳ್ನ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತೂಪ್ ವ ಡಾಲ್ಡಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾದೀಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ತಾಪಯ್. ಬರೇಂ ಚಾಳ್ನ್ ಚಾಳ್ನ್ ಘಟ್ ಜಾತಾನಾ ವಯ್ರ್ ತೇಲ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್. ಆತಾಂ ಥಾಲಿಯೆರ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಜಾಯ್ ತಶೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್.