ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ ಲಾರೆನಾಕ್ ಉಣಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ?


ಪ್ಯಾರಿಸ್, ನವೆಂಬರ್ 11: ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾರಾಂ ಫಕತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ ಬಗಾರ್ ತಿಂ ಕಾರಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸೂಪರ್ ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ನವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಕ್ ಲಾರೆನ್ ಕಾರ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್, ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ನವ್ಯಾ ಡೀಲರಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 35 ಡೀಲರಾನಿಂ ಆಪ್ಲೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತರ್ ಲಗ್ಬಗ್ 22 ಡೀಲರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ವೆಪಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾ.

ಮೆಕ್ ಲಾರೆನ್ ಅಟೋಮೋಟಿವ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊನ್ ಡೆನಿಸ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚಿಂ ಕಾರಾಂ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: "ಹೆಂ ಬೋವ್‍ಶಃ, ಆಮಿಂ ಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 35 ಶೋರೂಮಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಭಾರತ್ ದೇಶ್, ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದೇಶ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಂಕ್, ಏಷ್ಯಾ ಆನಿಂ ಮಧ್ಯಮ್ ಮುಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಥೊಡ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಡೀಲರಾಂ ಕಡೆ ಕಾರಾಂ ಉಣಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಪ್ರಥಮ್ 35 ಶೋರೂಮಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಆಮಿಂ ಕನಿಷ್ಠ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಡಿಮಾಂಡಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಣಿ, ಆಪ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಗಿಂಚ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತೆಲಿ.