ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಕಾಕ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಭಾಂಗಾರ್!

ಪಣ್ಜೆ ಗೊಯಾಂತ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಧರ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ವಿಮಾನಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಕರ್ನ್ ತರೀ ಭಾಂಗಾರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ರೀತ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಅಜ್ಯಾಪ್’ಯಿ ಜಾತಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ!

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಿಕ್ ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ವೈ-ಫೈ ಸ್ಪೀಡ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ!

ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ವೈ-ಫೈ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಸ್ಪೀಡ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಚರ್ಯೆಂ ನಾ. ಎಮ್.ಐ.ಟಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಂಶೋಧಕಾಂಚ್ಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಳವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್’!

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾತ್ ಟೊಕಿಸಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾ, ಭಾರತ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>