ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಮೊಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಮೊಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತಾನ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಎಕಾ ಸದಸ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಮಧೆಂ ವೊದುವೊರಂಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೊಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 12 ಘರಾಂ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಹತಾಂತರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ನಿಲಾವ್ಣೆಕ್ ದವರ್ಲಾಂ!

ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ಮನ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ದುಡು ನಾ. ಪುಣ್ ದುಡು ಜಮಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಿವಿಧ್ ಉಪಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ವಿದೇಶಾಕ್ ವಚೊನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ದುಡು ಜಮಂವ್ಕ್ ರಶಿಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಏಕ್ ಸುಲಭ್ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧ್ಲಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ನಟಿಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿಚಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಿ!

ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಅಜೂನ್’ಯಿ ಸಾರ್ಕಿಂ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬೊಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಎಕ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂ. ಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಆನಿಂ ಶಿವಾಂಗಿಚಿ ಧುವ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ‘ಹಾಫ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ಮ್ಹಾರಗ್ ಹಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್!

ಆಮಿ ತುಮಿ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ತೀಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ತೀಕ್’ಚ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಇತ್ಲ್ಯೊ ತೀಕ್ ಆಸ್ತಾತ್’ಗಿ, ತ್ಯಾ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚ್ಯಾ ಗಾಟಾನ್’ಚ್ ದೊಳೆ ಭಿಜ್ತಾತ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ದಬಾಜೆನ್ ಜಾಲೆಂ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಜಯ್ ಸಾಂ. ಅನ್ನ್ ಫ್ರಾಯರಿಂತ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ, ಜಾಕಾ ದಯಾಳಾಯೆಚೊ ಆರ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>