ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಮುಕುಟ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕರಾವಳಿಚಿ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿ 2016 ವರ್ಸಾಚಿ ‘ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರ ನ್ಯಾಶನಲ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ. ಪೊಲೆಂಡಾಂತ್ ದಸಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ರೌಂಡಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

Featured Business
 

ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಇಟೆಲಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾ

ಇಟೆಲಿಂತ್ಲಿ ಘಟನಾವಳ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ನವ್ಯಾನ್ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಘಟನಾವಳ್ ಮತದಾನಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ 40-60 ಮತಾಂನಿ ನವಿಂ ಸುಧಾರಣಾಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆತ್ಯೂ ರೆಂನ್ಜಿನ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಿ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಬಿಗ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟ್ರೆಸ್

2016 ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಹಾಚೆಂ ‘ಪಿಂಕ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಬಾರ್ ಆವಾರ್ಡ್ಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಶೂಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ 4 ಆವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಿಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಖೆಳ್ತಾ!

ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾ ಆಮಿ 10 ಕೋಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ತ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ ಖೆಳ್ತಾ ಆನಿಂ ಜಿವ್ದಾಳ್ಯೊಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಚಿಗನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾಕ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ

ಹ್ಯಾಚ್ ದಸಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಅಬುದಾಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಬುದಾಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಸಾಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5.30 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>